ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Câu giả định

  • 1093 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer.

The doctor suggested that his patient______.

Xem đáp án

Mệnh đề sau “that” ở thể chủ động vì chủ ngữ “his patient” có thể trực tiếp thực hiện hành động “stop”

=>sử dựng cấu trúc câu giả định với mệnh đề chủ động: S+ V (advise, require, demand…) that + S + V nguyên thể

=>The doctor suggested that his patient stop smoking.

Tạm dịch: Bác sĩ đề nghị bệnh nhân của ông ngừng hút thuốc.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

It is important that he _______________ everything he can. (to learn)

Xem đáp án

Cấu trúc: It + be + adj+ that + S + (should) V nguyên thể

=>It is important that he learn everything he can.

Tạm dịch: Điều quan trọng là anh ấy phải học tất cả những gì có thể.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

We request that she _______________ the window. (to open)

Xem đáp án

Cấu trúc: S+ V (advise, require, demand…) that + S + (should) V nguyên thể

=>We request that she open the window.

Tạm dịch: Chúng tôi yêu cầu cô ấy mở cửa sổ.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

I’d rather I (know) ____________something about computers to help you now.

Xem đáp án

Dấu hiệu: now =>sử dụng câu giả định với would rather ở hiện tại

Cấu trúc: S + would rather + S + V(quá khứ đơn)

=>I’d rather I knew something about computers to help you now.

Tạm dịch: Tôi muốn tôi biết về máy tính để giúp bạn ngay bây giờ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

It’s time we__________(go) home. It’s too late now.

Xem đáp án

Dấu hiệu: now =>sử dụng câu giả định với It’s time ở hiện tại

Cấu trúc: It’s (high) time + S + V(quá khứ đơn)

=>It’s time we went home. It’s too late now.

Tạm dịch: Đã đến lúc chúng ta về nhà. Đã là quá muộn rồi.

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

Câu tường thuật

( 1.8 K lượt thi )

Câu chẻ

( 1.3 K lượt thi )

Câu hỏi đuôi

( 1.2 K lượt thi )

Cấu trúc cầu khiến

( 1.2 K lượt thi )

Cấu trúc so sánh

( 1.1 K lượt thi )

Thì hiện tại đơn

( 17.3 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 2.1 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.7 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận