ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Câu hỏi đuôi

  • 1216 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence

Hanoi and Ho Chi Minh city are overcrowded cities in Vietnam, _______?

Xem đáp án

Ta thấy mệnh đề chính ở thể khẳng định của thì hiện tại đơn nên phần câu hỏi đuôi phải ở thể phủ định của thì hiện tại đơn

Cấu trúc: S+ is/ are/ am +…, isn’t / aren’t + S?

Chủ ngữ của mệnh đề chính (Hanoi and Ho Chi Minh city) là chủ ngữ số nhiều ngôi thứ 3 nên ta phải dùng đại từ “they” để thay thế ở phần câu hỏi đuôi

=>Hanoi and Ho Chi Minh city are overcrowded cities in Vietnam, aren’t they?

Tạm dịch: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là những thành phố quá đông đúc ở Việt Nam, phải không?

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

These cats look lovely,______?

Xem đáp án

Ta thấy mệnh đề chính ở thể khẳng định của thì hiện tại đơn nên phần câu hỏi đuôi phải ở thể phủ định của thì hiện tại đơn

Cấu trúc: S + V(s,es) , don’t / doesn’t +S?

Chủ ngữ của mệnh đề chính (These cats) là chủ ngữ số nhiều ngôi thứ 3 nên ta phải dùng đại từ “they” để thay thế ở phần câu hỏi đuôi

=>These cats look lovely,don't they?

Tạm dịch: Những chú mèo này trông thật đáng yêu phải không?

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Students have some ideas about the population of given cities, _________?

Xem đáp án

Ta thấy mệnh đề chính ở thể khẳng định của thì hiện tại đơn nên phần câu hỏi đuôi phải ở thể phủ định của thì hiện tại đơn

Cấu trúc: S + V(s,es) , don’t / doesn’t +S?

Chủ ngữ của mệnh đề chính (Students) là chủ ngữ số nhiều ngôi thứ 3 nên ta phải dùng đại từ “they” để thay thế ở phần câu hỏi đuôi

=>Students have some ideas about the population of given cities, don’t they?

Tạm dịch: Sinh viên có một số ý tưởng về dân số của các thành phố nhất định, phải không?

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

These cats look lovely,______?

Xem đáp án

Ta thấy mệnh đề chính ở thể khẳng định của thì hiện tại đơn nên phần câu hỏi đuôi phải ở thể phủ định của thì hiện tại đơn

Cấu trúc: S + V(s,es) , don’t / doesn’t +S?

Chủ ngữ của mệnh đề chính (These cats) là chủ ngữ số nhiều ngôi thứ 3 nên ta phải dùng đại từ “they” để thay thế ở phần câu hỏi đuôi

=>These cats look lovely,don't they?

Tạm dịch: Những chú mèo này trông thật đáng yêu phải không?

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Nam and Minh are studying pronunciation with Mr. Brown, _____?

Xem đáp án

Ta thấy mệnh đề chính ở thể khẳng định của thì hiện tại tiếp diễn nên phần câu hỏi đuôi phải ở thể phủ định của thì hiện tại tiếp diễn

Cấu trúc: S+ is/ are/ am +Ving…, isn’t / aren’t + S?

Chủ ngữ của mệnh đề chính (Nam and Minh) là chủ ngữ số nhiều ngôi thứ 3 nên ta phải dùng đại từ “they” để thay thế ở phần câu hỏi đuôi

=>Nam and Minh are studying pronunciation with Mr. Brown, aren't they?

Tạm dịch: Nam và Minh đang học phát âm với thầy Brown phải không?

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

Câu tường thuật

( 1.9 K lượt thi )

Câu chẻ

( 1.3 K lượt thi )

Câu giả định

( 1.1 K lượt thi )

Cấu trúc cầu khiến

( 1.2 K lượt thi )

Cấu trúc so sánh

( 1.1 K lượt thi )

Thì hiện tại đơn

( 17.5 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 2.2 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.8 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận