Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

  • 737 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Công suất của một đoạn mạch R, L, C nối tiếp không phụ thuộc vào:

Xem đáp án

Ta có: Công suất

P=UIcosφ=UIRZ=UZIR=I2R

=> Công suất không phụ thuộc vào pha ban đầu của dòng điện qua mạch.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Một mạch điện RLC nối tiếp có C=1/(ω2L). Nếu ta tăng dần giá trị của C thì:

Xem đáp án

Theo đầu bài, ta có:

C=1/(ω2L)ZL=ZC

khi đó công suất trong mạch đạt giá trị cực đại:

Pmax=U2R

+ Khi tăng dần giá trị của C => tổng trở của mạch tăng => công suất của mạch giảm

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Đoạn mạch RLC nối tiếp có hệ số công suất lớn nhất. Hệ thức nào sau đây không đúng:

Xem đáp án

Ta có, mạch RLC mắc nối tiếp có hệ số công suất lớn nhất khi:

ZL=ZC

Khi đó, ta có:

ω=1LCT=2πω=2πLC

+ Công suất cực đại:Pmax=UI

+ Tổng trở khi đó:Z=R

U=UR

=> Phương án D - sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Đoạn mạch  điện xoay chiều có điện áp ở hai đầu u=100cos100πt+π/2(V) và dòng điện xoay chiều qua mạch i=2cos(100πt+π/6)(A). Công suất tiêu thụ của mạch điện là:

Xem đáp án

Ta có:

+ Độ lệch pha giữa u và i:

φ=π2π6=π3(rad)

+ Công suất tiêu thụ của mạch điện:

P=UIcosφ=1002.22.cosπ3=50W

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Đoạn mạch nối tiếp có R=80Ω; L=0,4/π(H) C=104/π(F). Mắc mạch điện vào nguồn 220V–50Hz. Công suất toả nhiệt của đoạn mạch là:

Xem đáp án

Ta có:

+ Cảm kháng:

ZL=ωL=2πfL=2π.50.0,4π=40Ω

+ Dung kháng:

ZC=1ωC=12πfC=12π.50.104π=100Ω

+ Tổng trở của mạch:

Z=R2+(ZLZC)2=802+(40100)2=100Ω

+ Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch:

I=UZ=220100=2,2(A)

+ Công suất tỏa nhiệt :

P=I2R=2,22.80=387,2W

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận