Đề kiểm tra học kì 2 Vật lí 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 9)

  • 1342 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một nguồn sáng điểm A thuộc trục chính của một thấu kính mỏng, cách quang tâm của thấu kính 20 cm, qua thấu kính cho ảnh A’. Chọn trục tọa độ Ox và O’x’ vuông góc với trục chính của thấu kính, có cùng chiều dương, gốc O và O’ thuộc trục chính. Biết Ox đi qua A và O’x’ đi qua A’. Khi A dao động trên trục Ox với phương trình x=10cosπt+π6cm. Viết phương trình dao động của ảnh A’. Biết tiêu cự của thấu kính là 10 cm.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có công thức thấu kính: 1f=1d+1d'd'=dfdf=20.102010=20cm>0

 ảnh là ảnh thật.

 Ảnh dao động cùng tần số, ngược pha với vật. Pha ban đầu của ảnh là:

φ'=φ+π=π6+π=7π6=5π6rad

Độ phóng đại của ảnh là:

k=d'd=2020=1k=A'AA'=k.A=1.10=10cm

Phương trình dao động của ảnh là: x'=10cosπt5π6cm


Câu 2:

Một điểm sáng S trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm, cách thấu kính 25 cm. Cho S dao động điều hòa với chu kì T = 0,5 s trên trục Ox vuông góc với trục chính của thấu kính quanh vị trí ban đầu. Biên độ dao động là 3 cm. Tốc độ cực đại của ảnh S’ là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có công thức thấu kính: 1f=1d+1d'd'=dfdf=25.102510=503cm.

Độ phóng đại của ảnh là:

k=d'd=50325=23k=A'AA'=k.A=3.23=2cm

Tần số góc của dao động: ω=2πT=2π0,5=4π (rad/s).

Tốc độ cực đại của ảnh S’ là: vmax = ωA’ = 4π.2 = 8π (cm/s).


Câu 3:

Một điểm sáng S trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm, cách thấu kính 25 cm. Cho S dao động điều hòa với chu kì T = 0,5 s trên trục Ox vuông góc với trục chính của thấu kính quanh vị trí ban đầu. Biên độ dao động là  3 cm. Lấy π2 = 10. Gia tốc cực đại của ảnh S’ là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có công thức thấu kính:

1f=1d+1d'd'=dfdf=25.102510=503cm.

Độ phóng đại của ảnh là:

k=d'd=50325=23k=A'AA'=k.A=3.23=2cm

Tần số góc của dao động: ω=2πT=2π0,5=4π(rad/s).

Gia tốc cực đại của ảnh S’ là: amax = ω2A’= (4π)2.2 = 320 (cm/s2) = 3,2 (cm/s2).


Câu 4:

Một thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm được ghép đồng trục với một thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm, đặt cách thấu kính thứ nhất 50 cm. Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính và trước thấu kính một 20 cm. Ảnh cuối cùng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vị trí ảnh qua thấu kính thứ nhất

d1'=d1.f1d1f1=20.202020=10cm

d2 = a – d1 = 50 - (- 10) = 60cm

d2=f2.d2d2f2=40.606040=120cm>0


Câu 5:

Một thấu kính phân kì có tiêu cự – 50 cm cần được ghép sát đồng trục với một thấu kính có tiêu cự bao nhiêu để thu được một kính tương đương có độ tụ 2 dp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: D1=1f1=10,5=2dp

D = D1 + D2  D2 = D - D1 = 2 - (-2) = 4 dp.

f2=1D2=14=0,25m=25cm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận