Điện năng và công suất điện

  • 673 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần, với thời gian như nhau, nếu cường độ dòng điện giảm 2 lần thì nhiệt lượng tỏa ra trên mạch

Xem đáp án

Ta có:

Q=I2RtQ'=I22RtQQ'=4Q'=Q4

=> Nhiệt lượng giảm 4 lần

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Hai bóng đèn sợi đốt 12 V – 0,6 A và 12 V – 0,3 A mắc đồng thời vào mạch điện một chiều thấy chúng sáng bình thường. Trong 30 phút, điện năng hai bóng đèn tiêu thụ là

Xem đáp án

Ta có hai đèn sáng bình thường

 Điện năng hai bóng đèn tiêu thụ trong 30 phút:

Q=U1I1+U2I2t=12.0,6+12.0,3.30.60=19440J

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Có hai điện trở R1 và R2 (R1=2R2) mắc nối tiếp với nhau vào hai đầu một đoạn mạch có hiệu điện thế không đổi. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R1 là P1, công suất tỏa nhiệt trên R2 là:

Xem đáp án

Hai điện trở mắc nối tiếp, công suất tỏa nhiệt trên mỗi điện trở là:

P1=I12R1P2=I22R2I1=I2=IP2P1=I2R2I2R1=R2R1=12P2=12P1

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Để loại bóng đèn 120 V – 60 W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế 220 V, người ta mắc nối tiếp với nó điện trở có giá trị là

Xem đáp án

Cường độ dòng điện định mức của bóng đèn là:

Idm=PdmUdm=60120=0,5  A=Im

Hiệu điện thế trong mạch là:

Um=Ud+UR220=120+URUR=100  V

R=URIm=1000,5=200  Ω

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Một nguồn điện có suất điện động 12V. Khi mắc nguồn điện này thành mạch điện kín thì nó cung cấp một dòng điện có cường độ 0,8A. Tính công của nguồn điện này sản ra trong thời gian 15 phút và tính công suất của nguồn điện khi đó.

Xem đáp án

Ta có: E = 12;  I = 0,8A

Công của nguồn điện sinh ra trong 15 phút:

Ang = E.I.t = 12.0,8.15.60 = 8640J

Công suất của nguồn điện khi này:

Png = E.I = 12.0,8 = 9,6W

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận