ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

  • 889 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong tế bào của thể ba nhiễm có hiện tượng nào sau đây?

Xem đáp án

Trong tế bào của thể ba nhiễm có hiện tượng thừa 1 NST ở 1 cặp nào đó

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Thể một nhiễm có bộ nhiễm sắc thể thuộc dạng:

Xem đáp án

Thể một nhiễm: 2n-1

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Đột biến lệch bội xảy ra do

Xem đáp án

Một hay một số cặp NST không phân li trong phân bào dẫn tới thay đổi số lượng NST ở một hay một số cặp NST tương đồng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể ba nhiễm kép. Số NST trong tế bào là?

Xem đáp án

Ta có: 2n = 24 → n = 12, thể ba nhiễm kép có 2n + 1 +1 = 26 NST

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Giả sử 1 loài sinh vật có bộ NST 2n =- 8; các cặp NST được kí hiệu là A, a; B, b; D, d và E, e. Cá thể có bộ NST nào sau đây là thể một?

Xem đáp án

A: AAbbDdee: 2n

B: AaBDdEe: 2n - 1

C: aaBBDdEe: 2n

D: Aaabbddee: 2n +1

Vậy kiểu gen thể một là AaBDdEe.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận