ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực hóa học - Liên kết cộng hóa trị

  • 979 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng

Xem đáp án

Trả lời:

Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp electron chung.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chất nào chỉ chứa liên kết đơn?

Xem đáp án

Trả lời:

A. N≡N

C. O=C=O

D. O=O

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Liên kết hóa học trong phân tử Br2 thuộc loại liên kết

Xem đáp án

Trả lời:

Liên kết giữa 2 nguyên tử cùng loại là liên kết cộng hóa trị không cực.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Trong phân tử sẽ có liên kết cộng hoá trị phân cực nếu cặp electron chung...

Xem đáp án

Trả lời:

Liên kết cộng hoá trị trong đó cặp e chung bị lệch về một phía của nguyên tử được gọi là liên kết cộng hóa trị phân cực

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Liên kết cộng hóa trị là liên kết

Xem đáp án

Trả lời:

Liên kết cộng hóa trị được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận