Lực hấp dẫn

  • 1162 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khi nói về lực hấp dẫn giữa hai chất điểm, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

A, B, C - đúng

D - sai vì: Lực hấp dẫn của hai chất điểm không phải là cặp lực cân bằng mà là cặp lực trực đối

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Biểu thức nào sau đây là biểu thức của lực hấp dẫn:

Xem đáp án

Lực hấp dẫn giữa hai vật (coi như chất điểm) tỉ lệ thuận với tích của hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Fhd=Gm1m2r2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Hai quả cầu đồng chất, mỗi quả có khối lượng 20kg, khoảng cách giữa hai tâm của chúng là 50cmcm. Biết rằng số hấp dẫn là G=6,67.1011N.m2/kg. Độ lớn lực tương tác hấp dẫn giữa chúng là:

Xem đáp án

Ta có, lực hấp dẫn giữa hai quả cầu đồng chất đó là:

Fhd=Gm2r2=6,67.10112020,52=1,0672.107N

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Ở mặt đất, một vật có trọng lượng 10N. Nếu chuyển vật này ở độ cao cách Trái Đất một khoảng R (R là bán kính Trái Đất) thì trọng lượng của vât bằng:

Xem đáp án

Ta có:

+ Khi vật ở mặt đất có trọng lượng: P=GmMR2=10N

+ Khi vật được lên độ cao h=R, trọng lượng của vật:

P'=GmMR+h2=GmMR+R2=P4=104=2,5N

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận