ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực hóa học - Lý thuyết chung về amine

  • 820 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dãy gồm tất cả các amin là

Xem đáp án

Trả lời:

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin

→ amin là những hợp chất chứa N

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Công thức tổng quát của amin mạch hở có dạng là :

Xem đáp án

Trả lời:

Công thức tổng quát của amin mạch hở có dạng là CnH2n+2-2a+kNvới a là độ không no và k là số nhóm chức.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Amin no, mạch hở có công thức tổng quát là :

Xem đáp án

Trả lời:

Amin no, mạch hở có độ không no a = 0 → CTTQ là CnH2n+2+kNk

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Công thức phân tử tổng quát của amin thơm (có 1 vòng benzen), đơn chức (các liên kết C-C ngoài vòng đều no) là

Xem đáp án

Trả lời:

Amin thơm có 1 vòng benzen

→ a = π + v = 3 + 1 = 4

Đơn chức : k = 1

→ CTTQ của amin là CnH2n -5N

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Chất có công thức tổng quát CnH2n+3N có thể là :

Xem đáp án

Trả lời:

A đúng vì amin no, đơn chức, mạch hở có a = 0 và k = 1

→ CTTQ là CnH2n+3N

B sai vì ancol phải chứa nhóm OH

C sai vì amin có a = 1, k = 1 có CTTQ là CnH2n+1N

D sai vì amin no có mạch vòng, đơn chức (k = 0) có CTTQ là CnH2n+3-2aN

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

Đồng vị

( 2.3 K lượt thi )

Cân bằng hóa học

( 1.4 K lượt thi )

Nitric acid

( 1.2 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận