Mạch R, L, C mắc nối tiếp

  • 757 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong mạch R, L, C nối tiếp với điện áp hai đầu đoạn mạch là u và cường độ dòng điện qua mạch là i. Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

A - sai vì ZL > ZC ta chỉ có thể kểt luận là u sớm pha hơn i

B- sai vì ZL < ZC  ta chỉ có thể kết luận là u chậm pha hơn i

C - sai vì R = 0 thì u và i không thể cùng pha

D- đúng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Trong mach điện xoay chiều R, L, C nối tiếp ωω là tần số góc, Z là tổng trở của đoạn mạch. Chọn hệ thức đúng:

Xem đáp án

Tổng trở của mạch:

Z=R2+ZLZC2=R2+2πfL12πfC2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Một mạch điện xoay chiều nối tiếp có R=60Ω;L=0,2πH;C=104πF mắc vào mạng điện xoay chiều có chu kì 0,02s. Tổng trở của đoạn mạch là:

Xem đáp án

Ta có:

ω=2πT=2π0,02=100π(rad/s)R=60ΩZL=ωL=100π0,2π=20ΩZC=1ωC=1100π104π=100Ω

Tổng trở của mạch:

Z=R2+ZLZC2=602+201002=100Ω

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Mạch nối tiếp gồm ampe kế, C=63,6μF,L=0,318H rồi mắc vào mạng điện xoay chiều 220V50Hz. Số chỉ ampe kế là:

Xem đáp án

Ta có:

+ Hiệu điện thế hiệu dụng:U=220V

+ Cảm kháng:

ZL=ωL=2πfL=2π.50.0,318=100Ω

+ Dung kháng:

ZC=1ωC=12πfC=12π.50.63,6.106=50Ω

+ Tổng trở của mạch: Z=ZLZC=50Ω

Số chỉ ampe kế chính là cường độ dòng điện hiệu dụng:

I=UZ=22050=4,4(A)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Một mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có UR = 40 V; UL = 50 V; UC = 80 V. Điện áp hai đầu đoạn mạch là:

Xem đáp án

Điện áp hai đầu đoạn mạch :

U=UR2+ULUC2=402+50802=50(V)

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận