ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Mệnh đề quan hệ

  • 1137 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

There are too many poor people ____ do not have enough to eat in the world.

Xem đáp án

Danh từ “poor people” (người nghèo) =>chỉ người

Sau chỗ cần điền là 1 động từ =>cần điền đại từ quan hệ “who” để thay thế cho chủ ngữ chỉ người.

=>There are too many poor people who do not have enough to eat in the world.

Tạm dịch: Có quá nhiều người nghèo không có đủ cái ăn trên thế giới.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

We went to Sandra’s party, ____ we enjoyed very much.

Xem đáp án

Danh từ “party” (bữa tiệc) =>chỉ vật

Sau chỗ cần điền là 1 mệnh đề: S + V =>cần điền đại từ quan hệ “which” để thay thế cho vị trí là tân ngữ chỉ vật, trước chỗ trống có dấu phẩy nên không được dùng “that”

=>We went to Sandra’s party, which we enjoyed very much.

Tạm dịch: Chúng tôi đã đến bữa tiệc của Sandra, chúng tôi rất thích.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

It is much easier for a foreigner to become an American citizen if he has a close relative whoever is already an American. 

Xem đáp án

Giải thích:

who là đại từ quan hệ để thay thế cho danh từ chỉ người trước đó (a close relative)

Thay whoever =>who

=>It is much easier for a foreigner to become an American citizen if he has a close relative who is already an American. 

Tạm dịch: Một người nước ngoài trở thành 1 công dân Mĩ dễ dàng hơn nếu anh ta có 1 người thân thiết là người Mĩ.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

The envelop which lies on the table has no stamp on it.

=>The envelop _____ on the table has no stamp on it.

Xem đáp án

- Mệnh đề quan hệ ở thể chủ động, ta chỉ cần dùng cụm hiện tại phân từ (V-ing) để thay thế cho mệnh đề đó.

- Cách rút gọn: Bỏ đại từ quan hệ, đưa động từ chính trong mệnh đề quan hệ về nguyên mẫu và thêm đuôi -ing.

The envelop which lies on the table has no stamp on it.

=>The envelop lying on the table has no stamp on it.

Tạm dịch: Chiếc phong bì nằm trên bàn không hề được dán tem.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Choose the best answer.

Do you know the girl ______Tom is talking to?

Xem đáp án

Danh từ “the girl” (cô gái) chỉ người

Sau chỗ cần điền là 1 mệnh đề: S + V =>cần điền đại từ quan hệ “whom” để thay thế cho tân ngữ chỉ người.

=>Do you know the girl whom Tom is talking to?

Tạm dịch: Bạn có biết cô gái mà Tom đang nói chuyện cùng không?

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

Câu tường thuật

( 1.9 K lượt thi )

Câu chẻ

( 1.3 K lượt thi )

Câu hỏi đuôi

( 1.2 K lượt thi )

Câu giả định

( 1.1 K lượt thi )

Cấu trúc cầu khiến

( 1.2 K lượt thi )

Thì hiện tại đơn

( 17.5 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 2.2 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.8 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận