ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Protein và dịch mã

  • 1153 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quá trình tổng hợp prôtêin được gọi là:

Xem đáp án

Tự sao là quá trình nhân đôi

Sao mã là quá trình tổng hợp ARN

Giải mã (dịch mã) là quá trình tổng hợp prôtêin 

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong tổng hợp prôtêin, năng lượng ATP thực hiện chức năng nào sau đây?

Xem đáp án

ATP tham gia hoạt hóa axit amin

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Liên kết giữa các axit amin là loại liên kết gì?

Xem đáp án

Liên kết giữa các axit amin là liên kết peptit.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Sản phẩm của quá trình hoạt hóa axit amin trong quá trình dịch mã là?

Xem đáp án

Sản phẩm của quá trình hoạt hóa axit amin trong quá trình dịch mã là phức hợp aa-tARN

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Ribôxôm chuyển dịch trên phân tử mARN theo từng nấc trong quá trình giải mã, mỗi nấc đó tương ứng với:

Xem đáp án

Ribôxôm chuyển dịch trên phân tử mARN theo từng codon, mỗi codon tương ứng với một bộ ba ribônuclêôtit.

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận