ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Quang hợp ở thực vật

  • 1242 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng:

Xem đáp án

Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Sản phẩm của pha sáng gồm:

Xem đáp án

Sản phẩm của pha sáng gồm: ATP, NADPH VÀ O2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Trong lục lạp, pha tối diễn ra ở

Xem đáp án

Pha tối ở thực vật C3 diễn ra trong chất nền của lục lạp

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2thành cacbonhidrat là

Xem đáp án

Năng lượng ánh sáng được chuyển hóa thành hóa năng trong các liên kết hóa học trong ATP và NADPH được đưa vào pha tối để đồng hóa CO2thành cacbonhidrat

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Canvin là:

Xem đáp án

Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Canvin là: Cố định CO2→ khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ cố định CO2

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

1 năm trước

Chu Bích Ngọc

Bình luận


Bình luận