Sóng cơ - Các đại lượng đặc trưng của sóng cơ

  • 719 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sóng ngang là:

Xem đáp án

Sóng ngang: là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Sóng ngang:

Xem đáp án

Sóng ngang truyền trong: Chất rắn và bề mặt chất lỏng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Sóng dọc là:

Xem đáp án

Sóng dọc: là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Sóng dọc:

Xem đáp án

Sóng dọc truyền trong: tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Tốc độ truyền sóng trong một môi trường:

Xem đáp án

Tốc độ truyền sóng : là tốc độ lan truyền  dao động trong môi trường

Phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền (tính đàn hồi và mật độ môi trường): vR> vL> vK

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận