ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực hóa học - Sự biến đổi tính chất các nguyên tố hóa học

  • 961 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Oxit cao nhất của một nguyên tố R ứng với công thức R2O7. R là nguyên tố nào?

Xem đáp án

Trả lời:

Do Clo thuộc nhóm VIIA nên có công thức oxit cao nhất là Cl2O7.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong một chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử, số oxi hóa cao nhất của các nguyên tố nhóm A trong oxit biến đổi như thế nào?

Xem đáp án

Trả lời:

Các nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm A có cùng số e lớp ngoài cùng (số e hóa trị) và:

Số thứ tự của nhóm = số e lớp ngoài cùng = số e hóa trị

Vậy theo thứ tự nhóm A từ IA đến VIIA ứng với cấu hình electron lớp ngoài cùng là nsvà ns2np5  thì số e hóa trị tăng từ 1 đến 7.

=>Trong 1 chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử, số oxi hóa cao nhất của các nguyên tố trong oxit tăng lần lượt từ 1 đến 7.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hoá học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có:

Xem đáp án

Trả lời:

Những nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm A có số e lớp ngoài cùng như nhau nên có tính chất tương tự nhau.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

Xem đáp án

Trả lời:

Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố: tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân hay tăng theo chiều tăng của tính kim loại.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì

Xem đáp án

Trả lời:

Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì phi kim mạnh nhất là flo.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận