ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Thì quá khứ hoàn thành

  • 1056 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

After she (finish)______ breakfast she left the house.

Xem đáp án

Ta thấy trong câu có 2 sự việc xảy ra trong quá khứ  và có một sự việc được hoàn thành trước một sự việc khác. Mệnh đề ngay sau after sẽ chia thì quá khứ hoàn thành (vì đây là sự việc xảy ra trước), mệnh đề còn lại chia thì quá khứ đơn.

Cấu trúc: After + S had Vp2, S + Vqkd

=>After she had finished breakfast she left the house.

Tạm dịch: Sau khi cô ấy kết thúc bữa sáng cô ấy đã rời khỏi nhà.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

The storm destroyed the sandcastle that we (build) ___________.

Xem đáp án

Ta thấy trong câu có 2 sự việc xảy ra trong quá khứ: Cơn bão phá hủy tòa lâu đài cát và chúng tôi xây tòa lâu đài. Việc xây tòa lâu đài cát đã xảy ra và hoàn thành trước khi cơn bão phá hủy nó.

Như vậy ta phải chia thì quá khứ hoàn thành với sự việc xảy ra trước. 

Cấu trúc: S + had Vp2

=>The storm destroyed the sandcastle that we had built.

Tạm dịch: Cơn bão đã phá hủy tòa lâu đài cát mà chúng tôi đã xây.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

They came back home after they (finish) _________their work.

Xem đáp án

Ta thấy trong câu có 2 sự việc xảy ra trong quá khứ  và có một sự việc được hoàn thành trước một sự việc khác. Mệnh đề ngay sau after sẽ chia thì quá khứ hoàn thành (vì đây là sự việc xảy ra trước), mệnh đề còn lại chia thì quá khứ đơn.

Cấu trúc: After + S + had Ved, S + Vqkd

=>They came back home after they had finished their work.

Tạm dịch: Họ trở về nhà sau khi họ hoàn thành công việc.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

As soon as I shut the front door I realised that I………….my key in the house.

Xem đáp án

Ta xét có 3 hành động đều xảy ra trong quá khứ: đóng cửa, nhận ra ... và để chìa khóa trong nhà. Ta thấy rằng khi "đóng cửa" cũng đồng thời "nhận ra" rằng "đã để chìa khóa ở trong nhà". ->Việc "để chìa khóa trong nhà" đã xảy ra trước hai việc còn lại nên ta phải sử dụng thì quá khứ hoàn thành (diễn tả hành động, sự việc hoàn thành, xảy ra trước sự việc, hành động khác trong quá khứ.)

Cấu trúc: S + had Vp2

=>As soon as I shut the front door I realised that I had left my key in the house.

Tạm dịch: Ngay sau khi tôi đóng cửa trước, tôi nhận ra rằng tôi đã để quên chìa khóa trong nhà.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Marry _________ her housework already by the time Peter came over.

Xem đáp án

Dựa vào nghĩa (Lúc Peter ghé qua thì Marry đã hoàn thành việc nhà của cô ấy rồi) và thì của của động từ “came over” (chia ở quá khứ), ta thấy có 1 hành động "finished" được hoàn thành trước hành động "came over"  trong quá khứ 

=>ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành với sự việc xảy ra trước 

Cấu trúc: S + had + Vp2

=>Marry had finished her housework already by the time Peter came over.

Tạm dịch: Marry đã hoàn thành công việc nhà vào lúc Peter đến.

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

Thì hiện tại đơn

( 17.5 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Thì hiện tại hoàn thành

( 1.4 K lượt thi )

Thì quá khứ đơn

( 1.4 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 2.2 K lượt thi )

Câu tường thuật

( 1.9 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.8 K lượt thi )

Mạo từ

( 1.7 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận