ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực hóa học - Tính lưỡng tính của amino acid

  • 864 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

Xem đáp án

Trả lời:

Xét amino axit có dạng: (NH2)xR(COOH)y

A, B, D. x = y =>quỳ không đổi màu

C. x >y =>quỳ hóa xanh

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím?

Xem đáp án

Trả lời:

Xét hợp chất có dạng: (NH2)xR(COOH)y

A. x >y → amin làm quỳ xanh

B. x = y → không đổi màu quỳ

C. x < y → quỳ chuyển đỏ

D. x < y → quỳ chuyển đỏ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH (phenol). Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là

Xem đáp án

Trả lời:

Các chất tác dụng với dung dịch HCl là C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2CH2NH2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch

Xem đáp án

Trả lời:

NaNO3, NaCl, Na2SO4 là những muối của axit mạnh và bazơ mạnh→ không tác dụng với H2NCH2COOH

H2NCH2COOH tác dụng được với dung dịch NaOH

H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Glyxin không tác dụng với

Xem đáp án

Trả lời:

Glyxin có nhóm NH2→ tác dụng được với H2SO4 loãng

Glyxin có nhóm COOH → tác dụng được với CaCO3 và C2H5OH

Glyxin không tác dụng được với KCl

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

Đồng vị

( 2.3 K lượt thi )

Cân bằng hóa học

( 1.4 K lượt thi )

Nitric acid

( 1.2 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận