ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực hóa học - Xác định nguyên tố hóa học

  • 1045 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Oxit cao nhất của một nguyên tố R ứng với công thức  RO2. Nguyên tố R  đó là:

Xem đáp án

Trả lời:

Trong RO2, R có hóa trị IV =>R thuộc nhóm IVA =>Cacbon

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Một nguyên tố R tạo hợp chất khí với hiđro có công thức RH3. Nguyên tố này chiếm 25,93% về khối lượng trong oxit bậc cao nhất. Nguyên tố R là

Xem đáp án

Trả lời:

+) Hợp chất với hiđro là RH3 =>Chất cao nhất với oxi có công thức là: R2O5 

+) Ta có : 

\[\frac{{2.R}}{{16.5}} = \frac{{25,93}}{{74,07}}\]

=>  R= 14

=>R là nguyên tố Nitơ 

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm VIA có 60% oxi về khối lượng. Công thức oxit cao nhất của R là

Xem đáp án

Trả lời:

+) Nhóm VIA nên hợp chất oxit bậc cao là RO

+) Ta có: \[\frac{R}{{16.3}} = \frac{{40}}{{60}} \Rightarrow R = 32\] (Lưu huỳnh) 

=>Công thức Oxit cao nhất là : SO3 

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R thuộc nhóm IVA có chứa 25% hiđro về khối lượng. Công thức oxit cao nhất của R là

Xem đáp án

Trả lời:

R có hóa trị IV, công thức hợp chất khí với hiđro là RH4

\[\frac{{\% R}}{{\% H}} = \frac{{{M_R}}}{{4{M_H}}}\]

\[ \to {M_R} = \frac{{\% R.4{M_H}}}{{\% H}} = \frac{{75.4}}{{25}} = 12\]

=>Cacbon

Công thức oxit cao nhất là: CO2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Oxit cao nhất của một nguyên tố R chứa 38,8% nguyên tố đó, còn trong hợp chất khí với hiđro chứa 2,74% hiđro. Nguyên tố R là

Xem đáp án

Trả lời:

Gọi hợp chất với hiđro có công thức là : RHx , hợp chất với oxi có công thức là R2O8-x 

Ta có: 

(1) Oxit R2O8-x chứa 38,8% nguyên tố R =>chứa 61,2% oxi

\[ \Rightarrow \frac{{2.R}}{{16\left( {8 - x} \right)}} = \frac{{38,8}}{{61,2}}\]

(2) trong RHx, chứa 2,74% hiđro =>chứa 97,26% R

\[ \Rightarrow \frac{R}{x} = \frac{{97,26}}{{2,74}} = 35,5\]

=>R = 35,5x thay vào pt (1) ta có : x = 1 và =>R= 35,5 (Clo) 

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận