355 câu Lý thuyết Đại cương về kim loại có lời giải chi tiết (P12)

  • 12218 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

(THPT Tân Châu - Tây Ninh - Lần 1 năm 2018) Cho dãy các ion: Fe2+, Ni2+, Cu2+, Sn2+...Trong cùng điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là

Xem đáp án

Giải thích: 

+ Ta có dãy điện hóa:

 

+ Dãy điện hóa được xếp theo chiều tính oxi hóa của các ion kim loại tăng dần 

Đáp án C


Câu 2:

(THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần 2 năm 2018) Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ mol. Dung dịch nào dẫn điện tốt nhất?

Xem đáp án

Giải thích: 

Dung dịch có nồng độ các ion càng cao thì độ dẫn điện càng cao.

Giả sử có nồng độ mol các dung dịch là 1M.

A. H2SO4 → 2H+ + SO42– ∑CM ion = 3M.

B. Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42– ∑CM ion = 5M.

C. Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH ∑CM ion = 3M.

D. NH4NO3 → NH4+ + NO3 ∑CM ion = 2M.

dung dịch Al2(SO4)3 dẫn điện tốt nhất

Đáp án B


Câu 3:

(THPT Nghi Lộc 4 - Nghệ An - Lần 1 năm 2018) Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(b) Cho dung dịch KI vào dung dịch FeCl3.

(c) Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2.

(d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3

(e) Cho miếng Na vào dung dich CuSO4.

(g) Cho dung dịch HCl vào dung dịch AgNO3.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là

Xem đáp án

Giải thích: 

(a) Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

(b) 2KI + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2KCl + I2

(c) CO2 + NaAlO2 + 2H2O → Al(OH)3↓ + NaHCO3

(d) Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

(e) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 || 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

(g) HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

chỉ có (d) sai

Đáp án C


Câu 4:

(THPT Nông Cống 1 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2018) Cho các cặp dung dịch sau: (1) Na2CO3 và AlCl3; (2) NaNO3 và FeCl2; (3) HCl và Fe(NO3)2; (4) NaHCO3 và BaCl2; (5) NaHCO3 và NaHSO4. Số cặp xảy ra phản ứng trộn các chất trong các cặp đó với nhau ở nhiệt độ thường là

Xem đáp án

Giải thích: 

Có tất cả 3 cặp đó là cặp (1), (3), và (5).

● Cặp 1: Na2CO3 và AlCl3.

3Na2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O → 2Al(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6NaCl

● Cặp 3: HCl và Fe(NO3)2.

3Fe2+ + 4H+ + NO3 → 3Fe3+ + NO↑ + 2H2O

● Cặp 5: NaHCO3 và NaHSO4.

NaHCO3 + NaHSO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

4 tháng trước

Hồ Đức Đoàn

Bình luận


Bình luận