355 câu Lý thuyết Đại cương về kim loại có lời giải chi tiết (P3)

  • 12823 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Những kim loại nào sau đây phản ứng với nước ở nhiệt độ thường?

Xem đáp án

Giải thích: K, Na, Ba, Ca

Đáp án C


Câu 2:

Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là ?

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án B


Câu 3:

Tính chất vật lí của kim loại không do các electron tự do quyết định là

Xem đáp án

Giải thích: 

Khối lượng riêng Fe3+, Cu2+, Ag+

Đáp án D


Câu 4:

M là kim loại. Phương trình sau đây: Mn+ +ne→M biểu diễn

Xem đáp án

Giải thích: 

Phương trình sau đây: Mn+ +ne→M biểu diễn sự khử của ion kim loại thành kim loại tự do.

Đáp án A


Câu 5:

Phát biểu không đúng là:

Xem đáp án

Giải thích: 

Tất cả các nguyên tố kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước giải phóng khí H2

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

6 tháng trước

Hồ Đức Đoàn

Bình luận


Bình luận