450 câu Lý thuyết Amin - Amino axit - Protein có giải chi tiết (P1)

  • 27043 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Anilin có công thức là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Anilin có công thức là C6H5NH­2 (Nhóm NH2 đính trực tiếp vào vòng benzen).


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

cho sơ đồ chuyển hóa

Alanin +HClX +NaOHY

Chất Y là chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có các phản ứng:

CH3-CH(NH2)-COOH + HCl -> CH3-CH(NH3Cl)-COOH

CH3-CH(NH3Cl)-COOH + NaOH -> CH3-CH(NH2)-COONa + NaCl +H2O


Câu 4:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1?

Xem đáp án

Đáp án D

Amin bậc 1: R−NH2 CH3NH2: metyl amin


3.5

Đánh giá trung bình

40%

20%

20%

20%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Tran Nhung

P

4 năm trước

Phạm hiên

4 năm trước

Hoàng Thuỷ

3 năm trước

Nhu Tran

3 năm trước

Thành Nguyễn

Bình luận


Bình luận