450 câu Lý thuyết Amin - Amino axit - Protein có giải chi tiết (P8)

  • 26990 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Amin CH3-CH2-CH(NH2)-CH3 có tên là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

Amin CH3-CH2-CH(NH2)-CH3 có tên là 2-amino butan


Câu 3:

Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

Đipeptit không có phản ứng màu biure


Câu 4:

Cho các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl),

Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

Thứ tự lực bazơ giảm dần:

 (4)

  (2)

 (5)

 (1)

 (3)

Có 2 nhóm C2H5- đẩy e, làm tăng lực bazơ của N

Có 1 nhóm C2H5- đẩy e

 

Có 1 nhóm C6H5- hút e

Có 2 nhóm C6H5- hút e, làm giảm mạnh lực bazơ của N.


Câu 5:

Cho các phát biểu sau:

(1) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn, tan ít trong nước.

(2) Nhỏ nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện kết tủa trắng.

(3) Dung dịch anilin làm phenolphtalein đổi màu.

(4) Ứng với công thức phân tử C2H7N,có 1 đồng phân là amin bậc 2

(5) Các peptit đều cho phân ứng màu biure.

Tổng số phát biểu đúng là

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

(1)Sai. Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng.

(2) Đúng. Anilin phản ứng với brom tạo kết tủa trắng 2,4,6-tribromanilin.

(3) Sai. Dung dịch anilin không làm phenolphtalein đổi màu.

(4) Đúng. 1 đồng phân amin bậc 2 là CH3NHCH3.

(5) Sai. Chỉ các peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên mới cho phản ứng màu biure.


3.5

Đánh giá trung bình

40%

20%

20%

20%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Tran Nhung

P

4 năm trước

Phạm hiên

3 năm trước

Hoàng Thuỷ

3 năm trước

Nhu Tran

3 năm trước

Thành Nguyễn

Bình luận


Bình luận