450 câu Lý thuyết Amin - Amino axit - Protein có giải chi tiết (P3)

  • 16791 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Chọn B vì hai nhóm –CO–NH–, tức 2 liên kết peptit được gọi là tripeptit, còn ba nhóm thì được gọi là tetrapeptit


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

A sai vì anilin C6H5NH2 không làm đổi màu quì tím.

B đúng.

C sai vì anilin ít tan trong nướC.

D sai vì tất cả các amin đều độC.

Chọn B.


Câu 3:

Glyxin còn có tên là:

Xem đáp án

NH2-CH2-COOH là amino axit đơn giản nhất có tên là axit α-amino axetic hay axit amino axetic hoặc glyxin

Chọn A.


Câu 4:

Cho các chất sau đây: NH2-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH (X); NH2-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH (Y); NH2-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH (Z); NH2-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH (T); NH2-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH (U). Có bao nhiêu chất thuộc loại đipeptit?

Xem đáp án

Đipeptit là phân tử peptit chứa 2 gốc α-amino axit.

X, U là tripeptit; Y là đipeptit Gly-Ala; Z, T không phải peptit vì chứa gốc β- amino axit.

Chọn A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

3.5

Đánh giá trung bình

40%

20%

20%

20%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Tran Nhung

P

1 năm trước

Phạm hiên

10 tháng trước

Hoàng Thuỷ

5 tháng trước

Nhu Tran

4 tháng trước

Thành Nguyễn

Bình luận


Bình luận