Bài tập: Tập hợp số tự nhiên (nâng cao)

  • 677 lượt xem

  • 12 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 6:

Viết các tập hợp sau bằng hai cách:

a) Tập M các số tự nhiên không vượt quá 5

b) Tập P các số tự nhiên lơn hơn 13 và không lớn hơn 17

Xem đáp án »

a) Bằng cách liệt kê M=0;1;2;3;4;5

Bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng M=xN|x5

b) Bằng cách liệt kê M=13;14;15;16;17

Bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng M=xN|13<x17


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận