Bài tập: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

  • 652 lượt xem

  • 17 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 8:

Tìm số đối của các số; -6; 100; |-29| ; |35|; |0|

Xem đáp án »

Số đối của -6 là 6; của 100 là -100; của |-29| = 29 là - 29 của |35| = 35 ;à - 35; của |0| = 0 là 0


Câu 16:

Tìm số đối của các số sau: 9;-5;|-26|;|30|.

Xem đáp án »

Số đối của 9 là -9 ; của - 5 là 5; của |-26| = 26 là -26 ; của |30| = 30 là - 30


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận