Con lắc lò xo

  • 784 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về chuyển động của con lắc lò xo:

Xem đáp án

A, C, D đúng

B - sai vì gia tốc của vật luôn luôn thay đổi mà chuyển động biến đổi đều là chuyển động có gia tốc không đổi

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Một con lắc lò xo dao động không ma sát trên một mặt phẳng ngang. Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án

A, B - đúng vì dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa mà dao động điều hòa là trường hợp riêng của dao động tuần hoàn

D - đúng vì: số dao động vật thực hiện trong 1s là tần số 

f=12πkm (tỉ lệ thuận với căn bậc 2 của k)

C - sai vì chu kì dao động không phụ thuộc vào biên độ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào:

Xem đáp án

Ta có, chu kì dao động của con lắc lò xo:T=2πmk

=> chu kì T phụ thuộc vào khối lượng m, độ cứng k

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Biên độ dao động phụ thuộc vào:

Xem đáp án

Biên độ dao động phụ thuộc vào kích thích ban đầu

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Trong con lắc lò xo nếu ta tăng khối lượng vật nặng lên 4 lần và độ cứng tăng 2 lần thì tần số dao động của vật:

Xem đáp án

Ta có, tần số dao động của con lắc lò xo: f=12πkm

Khi tăng khối lượng lên 4 lần và độ cứng tăng 2 lần tức là m'=4mk'=2k

Tần số dao động của con lắc khi này:f'=12πk'm'=12π2k4m=12πk2m

f'f=12πk2m12πkm=12

 

f'=f2
Hay nói cách khác khi tăng khối lượng lên 4 lần và độ cứng tăng 2 lần thì tần số dao động sẽ giảm 2 lần

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận