Đại cương về dòng điện xoay chiều

  • 723 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

A - sai vì: Cường độ hiệu dụng của dòng xoay chiều bằng cường độ dòng điện không đổi khi chúng tỏa ra cùng một nhiệt lượng.

B - đúng

C - sai vì: Cường độ dòng điện hiệu dụng: I=I02=h/s chứ không biến thiên.

D - sai vì: Số chỉ của ampe kế là giá trị của cường độ dòng điện hiệu dụng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Giữa hai điểm A và B có điện áp xoay chiều: u=220cos100πt+π/2(V). Nếu mắc vôn kế vào A và B thì vôn kế chỉ:

Xem đáp án

Ta có:

+ Số chỉ trên vôn kế chỉ giá trị hiệu dụng của điện áp thế xoay chiều

+ Từ phương trình điện áp: u=220cos100πt+π/2(V)

Ta có: U0=220VU=U02=2202=1102(V)
Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R=50Ω. Biểu thức của cường độ dòng điện qua mạch là: i=2cos(100πt+π/4)(A)i=2cos(100πt+π/4)A. Nhiệt lượng tỏa ra ở R trong 15phút là:

Xem đáp án

Từ phương trình : i=2cos100πt+π/4(A)

Ta có,

+ Cường độ dòng điện hiệu dụng: I=I02=22=2(A)

+ Nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 15 phút :

Q=I2Rt=(2)2.50.(15.60)=90000(J)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Dòng điện xoay chiều có cường độ i=2cos50πt+π/6(A)

Xem đáp án

Từ phương trình cường độ dòng điện: i=2cos50πt+π/6(A)

Ta có:

+ Tần số dòng điện f=ω2π=50π2π=25(Hz)

+ Chu kì dòng điện: T=1f=125=0,04s

+ Cường độ dòng điện cực đại: I0=2(A)

+ Cường độ dòng điện hiệu dụng: I=I02=22=2(A)

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận