ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực hóa học - Lý thuyết chung về ester

  • 1427 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các chất sau chất nào là este:

(1) CH3CHO

(2) CH3CH2OH

(3) CH3COOCH3

(4) CH3COOH

(5) CH3COOCH=CH2 

(6) C6H5 - COOCH3

(7) CH3OOCC2H5

Xem đáp án

Trả lời:

Các chất là este là: (3); (5); (6); (7).

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

Xem đáp án

Trả lời:

Tên este = tên gốc hidrocacbon R’+ tên gốc axit ("ic" → "at")

=> Metyl propionat

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Tên gọi nào sau đây sai?

Xem đáp án

Trả lời:

Tên este = tên gốc hidrocacbon R’+ tên gốc axit ("ic" → "at")

C2H5COOH Có 3 cacbon =>propionat

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Este C4H8O2 có gốc ancol là metyl thì công thức cấu tạo của este đó là:

Xem đáp án

Trả lời:

Este C4H8O2 có gốc ancol là metyl =>este có dạng RCOOCH3

=>R: CH3CH2-

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Trong thành phần nước dứa có este tạo bởi ancol isoamylic và axit isovaleric. Công thức cấu tạo của este là:

Xem đáp án

Trả lời:

ancol isoamylic: (CH3)2CHCH2CH2OH

axit isovaleric: (CH3)2CHCH2COOH

=>Este: (CH3)2CHCH2CH2OOCCH2CH(CH3)2

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nhật Nguyễn Duy

Bình luận


Bình luận