Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

  • 4274 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Vị trí của Crom (z = 24) trong bảng tuần hoàn là

Xem đáp án

Chọn B

Ta có cấu hình electron của Cr: [Ar] 3d54s1

→ Crom ở ô thứ 24 do z = 24, chu kỳ 4 do có 4 lớp electron, nhóm VIB do có 6 electron hóa trị, nguyên tố d.


Câu 2:

Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp (HNO3 0,8M + H2SO4 0,2M), sản phẩm khử duy nhất của HNO3 là NO. Thể tích khí NO (đktc) là

Xem đáp án

Chọn A

Sau phản ứng H+ hết đầu tiên 

VNO = 0,03.22,4 = 0,672 lít.


Câu 3:

Trong các loại quặng sắt sau, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

Xem đáp án

Chọn D

Quặng hematit đỏ: Fe2O3

Quặng xiđerit: FeCO3

Quặng hematit nâu: Fe2O3.nH2O.

Quặng manhetit: Fe3O4.

→ Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là manhetit.


Câu 5:

Thí nghiệm nào sau đây tạo ra muối sắt (II)?

Xem đáp án

Chọn A

Fe + S → FeS


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận