Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

  • 1079 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hỗn hợp X gồm: Al, Al2O3, Al(OH)3. X tan hoàn toàn trong

Xem đáp án

Hỗn hợp X gồm: Al, Al2O3, Al(OH)3. X tan hoàn toàn trong dd NaOH dư.

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Cho m gam Fe vào dung dịch HCl dư thu được 5,04 lít khí ở đktc. Giá trị của m là

Xem đáp án

Bảo toàn e: nFe = nkhí = 0,225 mol → mFe = 0,225.56 = 12,6 gam.

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Cho phản ứng sau: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dN2O + eH2O. Sau khi cân bằng, tổng giá trị của (a + b + d) là

Xem đáp án

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O.

a + b + d = 8 + 30 + 3 = 41.

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Biết cấu hình của Fe3+ là: [Ar]3d5. Tổng số e trong nguyên tử của Fe là

Xem đáp án

Cấu hình của Fe là: [Ar]3d64s2. Tổng số e trong nguyên tử của Fe là 26.

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do

Xem đáp án

Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ.

Chọn đáp án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận