Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 2)

  • 1089 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

Xem đáp án

Chọn A

Cr(OH)3có tính lưỡng tính.

Cr(OH)3 + NaOH  NaCrO2 + 2H2O  Cr(OH)3 + 3HCl  CrCl3 + 3H2O


Câu 2:

X2+ có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p63d6. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là

Xem đáp án

Chọn D

X → X2+ + 2e

→ X có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p63d6. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là ô số 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.


Câu 3:

Trong phòng thí nghiệm để bảo quản muối Fe2+ người ta thường

Xem đáp án

Chọn A

- Muối Fe (II) dễ bị oxi hóa thành muối Fe (III) ở ngay điều kiện thường.

- Khi có đinh Fe thì: Fedư + 2Fe3+  3Fe2+

Do đó, trong dung dịch luôn có Fe2+.


Câu 4:

Quặng sắt xiđerit có thành phần chính là

Xem đáp án

Chọn D

Quặng sắt xiđerit có thành phần chính là FeCO3.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận