Danh sách câu hỏi

Có 3195 câu hỏi trên 64 trang
1. Gợi ý một số nội dung Ngành dịch vụ trên thế giới rất đa dạng, có thể tìm hiểu một ngành đã học (giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng) hoặc các ngành dịch vụ khác như: bảo hiểm, y tế, giáo dục, dịch vụ pháp lí, quảng cáo, khách sạn, công chứng,... 2. Cách thức tiến hành a) Chọn đề tài b) Thu thập tài liệu và xử lý tài liệu - Phác thảo đề cương: - Thu thập tài liệu: + Các số liệu, tài liệu, báo cáo,... về ngành dịch vụ cần tìm hiểu. + Mạng internet: Các trang web có độ tin cậy cao của các cơ quan, tổ chức trên thế giới như: Ngân hàng Thế giới (http://data.worldbank.org), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (http://www.decd.org), Liên minh Bưu chính Quốc tế (http://upu.int), Tổ chức Thương mại Thế giới (http://wto.org), Tổ chức Du lịch Thế giới (http://unwto.org),... Trang web của các cơ quan Việt Nam như: Bộ Công thương (http://moit.gov.vn), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://mpi.gov.vn), Bộ Thông tin và Truyền thông (http://mic.gov.vn), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (http://bvhttdl.gov.vn),... - Phân tích, tổng hợp, so sánh các kết quả đã tìm hiểu được. c) Viết báo cáo - Xây dựng đề cương chi tiết. - Viết báo cáo theo đề cương: từ các tài liệu đã có, viết báo cáo theo gợi ý (nên viết ngắn gọn, súc tích): + Nêu ý nghĩa của nội dung tìm hiểu. + Nêu hiện trạng và nguyên nhân. + Một số giải pháp. - Trình bày báo cáo: Báo cáo có hình ảnh, lược đồ, sơ đồ, bảng số liệu, biểu đồ để minh hoạ.
1. Gợi ý một số nội dung - Một số thành tựu nổi bật của một trong những ngành công nghiệp đã học. - Một trung tâm công nghiệp hoặc một khu công nghiệp có nhiều thành công trong quá trình hoạt động. - Tác động của một hoạt động công nghiệp tới môi trường và hướng xử lí. - Một lĩnh vực hoạt động công nghiệp trong tương lai,... 2. Cách thức tiến hành a) Chọn đề tài b) Thu thập tài liệu và xử lí tài liệu - Phác thảo đề cương. - Thu thập tài liệu: + Các số liệu, tài liệu, báo cáo,... về vấn đề công nghiệp cần tìm hiểu. + Mạng internet: trang web có độ tin cậy cao của các tổ chức, cơ quan trên thế giới và Việt Nam như Ngân hàng Thế giới (https://data.worldbank.org), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (https://www.oecd.org),... Bộ Công thương (http://moit.gov.vn), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (https:/www.mpi.gov.vn),... - Phân tích, tổng hợp, so sánh các kết quả đã tìm hiểu được. c) Viết báo cáo - Xây dựng đề cương chi tiết. - Viết báo cáo theo đề cương từ các tài liệu đã có, viết báo cáo theo gợi ý (nên viết ngắn gọn, súc tích): + Nêu ý nghĩa của nội dung tìm hiểu. + Nêu hiện trạng và nguyên nhân. + Một số giải pháp. - Trình bày báo cáo: Báo cáo có hình ảnh, lược đồ, sơ đồ, bảng số liệu, biểu đồ để minh hoạ.