Danh sách câu hỏi

Có 4503 câu hỏi trên 91 trang
Hãy đọc các tư liệu dưới đây và thực hiện các yêu cầu sau: Tư liệu 1: Một xin rửa sạch nước thù Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này. (Hai Bà Trưng) Tư liệu 2. “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người ta.” (Bà Triệu) Tư liệu 3. “Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà các quận cửu chân Nhật Nam, Hợp Phố, cùng 65 thành Lĩnh Ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, đủ biết hình thế đất Việt ta đủ dựng cơ nghiệp bá vương”. Tư liệu 4. “ Nam Đế nhà Tiền Lý … đã biết nhân thời cơ vùng dậy, tự làm chủ lấy nước mình, đủ làm thanh thế mở đường cho nhà Đinh, nhà Lý sau này”. (Trích Khâm định Việt sử thông giám cương mục). a) Mục đích của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thể hiệu qua tư liệu 1? b) Chỉ ra các động từ thể hiện ý chí, bản lĩnh và khát vọng của Bà Triệu qua đoạn tư liệu 2. c) Điểm chung của hai đoạn tư liệu 1 và 2 là gì? d) Đoạn “hô một tiếng mà các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố … đều hưởng ứng” trong đoạn tư liệu 3 cho em biết điều gì? e) Trong thực tế Lí Bí đã làm những gì để khẳng định việc “tự làm chủ lấy nước mình” như trong đoạn tư liệu 4? g) Điểm chung về nội dung của cả hai đoạn tư liệu 3 và 4 là gì?
Hãy chọn những từ/cụm từ cho sẵn phù hợp điền vào chỗ trống (…) trong những câu sau: Vạn Xuân; Phổ Yên - Thái Nguyên; Mã Viện; Ngô; Bố Cáo Đại vương; Tô Định, Triệu Việt Vương. a) Lực lượng của nghĩa quân Hai Bà Trưng đi đến đâu “đều như có gió cuốn” khiến Thái Thú…………… phải cắt tóc, cạo râu, giả làm thường dân để bỏ chạy về nước.  b) Năm 43, trước sự tấn công của quân Hán do ……….. chỉ huy, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bị đàn áp. c) Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ năm 248 để chống lại chính sách đô hộ của chính quyền đô hộ nhà……………. d) Vào nửa đầu thế kỉ VI, Lí Bí - một hào trưởng địa phương quê ở…………….. đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại chế độ cai trị khắc nghiệt của nhà Lương. e) Đầu năm 544, Lí Bí tự xưng là Lí Nam Đế,lập ra nước …………, cho dựng điện vạn Thọ, thành lập triều đình với hai ban văn, võ. g) Sau khi tiếp nối sự nghiệp của Lí Nam Đế và tiến hành kháng chiến chống quân Lương thắng lợi, Triệu Quang Phục lên làm vua, xưng gọi là……… h) Phùng Hưng là người có sức khỏe phi thường, sức có thể xô ngã trâu, đánh được hổ. Về sau, ông được nhân dân suy tôn làm…………………….