Danh sách câu hỏi

Có 1128 câu hỏi trên 23 trang
Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án em chọn Câu a) Hội đồng nhân dân là A. cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. B. Cơ quan lãnh đạo ở địa phương. C. cơ quan hành chính ở địa phương. D. cơ quan giám sát ở địa phương. Câu b) Chức năng của Uỷ ban nhân dân là A. giám sát, xem xét, theo dõi đánh giá hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong địa phương. B. tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ do Cơ quan nhà nước cấp trên giao. C. quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. D. tổ chức việc ban hành pháp luật ở địa phương. Câu c) Uỷ ban nhân dân là Cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân vì A. Uỷ ban nhân dân là một bộ phận trực thuộc Hội đồng nhân dân. B. Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra để quản lý, điều hành những công việc nhà nước ở địa phương theo đúng Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân. C. Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cấp trên bầu ra để quản lý, điều hành những công việc nhà nước ở địa phương theo đúng nghị quyết của Hội đồng nhân dân. D. Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu ra, các thành viên của Uỷ ban nhân dân đều là đại biểu Hội đồng nhân dân.
Khoanh tròn vào chữ cái trước nội dung đúng với Hiến pháp năm 2013. Câu a) Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có những cơ quan nào? A. Cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp. B. Cơ quan Quốc hội, cơ quan Chính phủ, cơ quan xét xử. C. Cơ quan quyền lực, cơ quan quản lý nhà nước, Cơ quan xét xử. D. Cơ quan lập pháp, cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Câu b) Nguyên tắc phân quyền trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước nhằm A. hạn chế sự lạm dụng quyền lực nhà nước. B. hạn chế sự phân tán quyền lực nhà nước. C. tạo sự phân chia hợp lí quyền lực nhà nước. D. thực hiện quyền lực nhà nước một cách dân chủ. Câu c) Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cấp Trung ương của nước ta gồm A. Chính phủ, bộ, ban và cơ quan ngang bộ, ban. B. Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. C. Chủ tịch Quốc hội, bộ và cơ quan ngang bộ. D. Chính phủ, bộ và cơ quan ngang bộ. Câu d) Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do ai bầu ra? A. Nhân dân xã (phường, thị trấn) bầu ra. B. Đại diện nhân dân bầu ra. C. Nhân dân trực tiếp bầu ra. D. Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) bầu ra. Câu e) Sự độc lập của Toà án được hiểu là A. Toà án được hình thành một cách độc lập. B. trong hoạt động của mình, Toà án không bị ràng buộc C. Toà án chủ động giải quyết mọi việc theo ý chí của thẩm phán. D. khi xét xử, Toà án chỉ tuân theo pháp luật, không bị chi phối bởi bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.
Khoanh tròn vào chữ cái trước nội dung đúng với Hiến pháp năm 2013. Câu a) Nhà nước giữ vai trò gì trong nền kinh tế thị trường? A. Thu hút nguồn vốn từ nước ngoài. B. Huy động nguồn lực kinh tế trong nhân dân. C. Trực tiếp dẫn dắt nền kinh tế. D. Điều tiết, định hướng. Câu b) Nền văn hoá Việt Nam hiện nay nước ta đang xây dựng là nền văn hoá như thế nào? A. Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại. B. Có nội dung xã hội chủ nghĩa. C. Mang bản chất của giai cấp nông dân. D. Lưu giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Câu c) Giáo dục và đào tạo ở nước ta có nhiệm vụ gì? A. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. B. Nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. C. Thúc đẩy nền kinh tế phát triển. D. Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Câu d) Khoa học và công nghệ có vai trò A. then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. B. phổ biến các giá trị của quốc gia. C. giữ gìn truyền thống của dân tộc… D. chủ động tìm kiếm thị trường. Câu e) Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của ai? A. Chính phủ. B. Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. C. Các cơ quan chức năng. D. Nhà nước và mọi công dân.
Khoanh tròn vào chữ cái trước nội dung đúng với Hiến pháp năm 2013. a) Hình thức chính thể của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? A. Cộng hoà nghị viện nhân dân. B. Cộng hoà hỗn hợp. C. Cộng hoà dân chủ nhân dân D. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa. b) Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là A. một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. B. một nước độc lập, tự do, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. C. một nước xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. D. một nước độc lập xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. c) Quyền lực của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc về ai? A. Toàn bộ nhân dân lao động chân chính. B. Liên minh giai cấp công - nông. C. Đảng Cộng sản Việt Nam. D. Giai cấp cầm quyền. d) Chủ thể nào dưới đây bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân? A. Nhà nước. B. Chính phủ. C. Quốc hội. D. Đảng Cộng sản Việt Nam. e) Đảng Cộng sản Việt Nam là A. lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. B. đơn vị lãnh đạo Nhà nước và xã hội. C. tổ chức lãnh đạo Nhà nước và xã hội. D. lực lượng trung thành lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Đọc thông tin sau để hoàn thành bảng về mục đích ra đời, nội dung cơ bản, những điểm mới của Hiến pháp năm 2013. Ngày 28 - 11 - 2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua bản Hiến pháp năm 2013. Bản Hiến pháp này thể chế hoá đường lối, chính sách lớn của Đảng; ghi nhận những thành tựu của hơn 25 năm đổi mới. Hiến pháp đã quy định những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất về chủ quyền quốc gia, chế độ chính trị, chính sách kinh tế, văn hoá - xã hội, tổ chức quyền lực nhà nước, địa vị pháp lý của con người và công dân. Ngoài lời nói đầu, Hiến pháp năm 2013 có 11 chương với 120 điều (giảm 1 chương, 27 điều; giữ nguyên 7 điều, làm mới 12 điều, sửa đổi 101 điều so với Hiến pháp năm 1992). Thứ tự trình bày các vấn đề cơ bản của Hiến pháp năm 2013 cũng có sự thay đổi nhất định so với Hiến pháp năm 1992: Đưa chương Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân từ chương V lên chương II thể hiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nâng cao vị trí con người trong định hướng phát triển của đất nước; Sắp xếp các nội dung về kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ thành một chương; Thay đổi tên chương “Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân” thành “Chính quyền địa phương”; Bổ sung chương quy định về Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước. Mục đích ra đời của Hiến pháp năm 2013 Nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992      
Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi: - Trường hợp a. N (16 tuổi) mượn xe máy của anh trai có dung tích xi-lanh trên 50 cm3 để đi học. Trên đường đến trường, N bị chú cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe vì rẽ phải không bật đèn xi nhan. Khi kiểm tra giấy tờ, chú cảnh sát nói N còn mắc thêm lỗi là chưa đủ tuổi sử dụng xe máy nên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N. 1/ Em có đồng tình với việc làm của N không? Vì sao? 2/ Việc chú cảnh sát giao thông xử phạt N là hình thức nào của thực hiện pháp luật? 3/ Hình thức thực hiện pháp luật đó được sử dụng trong những trường hợp nào? Nêu ví dụ minh hoạ. - Trường hợp b. Anh K và chị H đến Uỷ ban nhân dân phường nộp hồ sơ đăng kí kết hôn. Năm ngày sau, tại trụ sở uỷ ban, đại diện Uỷ ban nhân dân phường trao cho anh chị Giấy chứng nhận kết hôn và chính thức công nhận anh chị là vợ chồng hợp pháp. 1/ Hãy nêu điểm giống nhau giữa hành vi của anh K, chị H và Uỷ ban nhân dân phường khi thực hiện các thủ tục đăng kí kết hôn. 2/ Nêu điểm khác nhau (về chủ thể và hình thức thực hiện pháp luật) của anh K, chị H và Uỷ ban nhân dân phường khi thực hiện thủ tục đăng kí kết hôn.
Em hãy xác định hình thức thực hiện pháp luật trong các trường hợp dưới đây: a. Cứ sáng chủ nhật hằng tuần, nhân dân ở tổ dân phố K lại tập trung làm vệ sinh đường phố. Việc làm của nhân dân ở tổ dân phố K là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào? b. Cơ sở sản xuất bún G xả nước thải chưa qua xử lí ra môi trường làm ô nhiễm nguồn nước, không khí, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân xung quanh. Cảnh sát môi trường đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính. Việc xử phạt của cảnh sát môi trường là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào? c. Phát hiện một hộ gia đình trồng cây thuốc phiện, chị D đã tố cáo với cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra và kịp thời ngăn chặn. Việc làm của chị D là hình thức thực hiện pháp luật nào? d. Một số học sinh nam lớp 12 Trường Trung học phổ thông H xin nghỉ một buổi học để đi đăng kí nghĩa vụ quân sự ở địa phương. Việc làm này là hình thức thực hiện pháp luật nào? e. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh S ban hành quyết định điều chuyển cán bộ từ phòng A sang phòng B. Giám đốc đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào? g. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, V ở nhà làm nghề truyền thống dệt vải của gia đình. V đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào? h. Học xong Trung học phổ thông, G đã gửi hồ sơ đến sở Kế hoạch và Đầu tư đăng kí kinh doanh thức ăn nhanh. G đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào? i. Toà án nhân dân thành phố D vừa tuyên án Trần Xuân I với mức án 2 năm tù giam về tội buôn bán động vật hoang dã trái phép. Đây là hình thức thực hiện pháp luật nào? k. Anh C chở S đi học bằng xe máy. Đến ngã tư, khi có tín hiệu đèn đỏ, thấy đường vắng S bảo anh vượt đèn đỏ để đến trường cho nhanh nhưng anh C không nghe mà dừng lại chờ đèn bật xanh mới đi. Anh C đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào?