Danh sách câu hỏi

Có 4503 câu hỏi trên 91 trang
Em hãy lựa chọn các dữ kiện bên dưới để điền vào chỗ trống. a. nhà sàn                     b. thành thị                        c. Hin-đu giáo                                d. Phật giáo                   e. bức chạm nổi                 f. ghe thuyền g. gỗ                              h. kim hoàn                       i. Ấn Độ                             j. sông nước                  k. chữ Phạn     Đời sống hằng ngày gắn bó với....................... là đặc trưng dễ nhận biết nhất của văn hoá Phù Nam. Người Phù Nam ở................, làm nhà trên kênh rạch, xây ..............ở những vùng đất nổi, đi lại chủ yếu bằng mảng,......................đã du nhập vào Phù Nam.Trong bốn bia khắc bằng............... tồn tại đến ngày nay, bia Đồng Tháp Mười (Đồng Tháp) còn khá nguyên vẹn. ..................và Phật giáo đều được du nhập từ .......................và phát triển ở Phù Nam. Thế kỉ V - VI, ..................chiếm ưu thế. Nhiều pho tượng Phật bằng đủ chất liệu, đá, đồng và đặc biệt là .............vẫn còn tổn tại đến ngày nay. Bên cạnh một nền nghệ thuật .............tinh tế, phát triển cao, Phù Nam còn nổi tiếng với những ..............trên đá, đất nung.  
 Hai tư liệu dưới viết về trận Bạch Đằng năm 938. Cả hai đều được viết vào thế kỉ XIII - XV. “Định kế rồi (Ngô Quyền) bèn cho đóng cọc ở hai bên cửa biển. Khi nước triều lên, Quyền sai người đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến, giả thua chạy để dụ địch đuổi theo. Hoằng Tháo quả nhiên tiến quân vào. Khi binh thuyền đã vào trong vùng cắm cọc, nước triều rút, cọc nhô lên, Quyền bèn tiến quân ra đánh, ai nấy đều liều chết. [Quân Hoằng Tháo] không kịp sửa thuyền mà nước triều rút xuống rất gấp, thuyền đều mắc vào cọc mà lật úp, rối loạn tan vỡ, quân lính chết đuối quá nửa. Quyền thừa thắng đuổi đánh, bắt được Hoằng Tháo giết đi. Vua Hán thương khóc, thu nhặt quân lính còn sót rút về” (Đại Việt sử kí toàn thư, tập I, NXB. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1 998, tr. 203 - 204) “Khi Hoằng Tháo tới Giao Châu, Ngô Quyền đã giết Công Tiễn, rồi đem quân đón đánh Tháo. Trước đó, Ngô Quyền đã cho cắm cọc vót nhọn và bọc sắt ở cửa biển rồi, khiến người đem thuyền nhẹ, chờ khi nước thuỷ triều dâng lên thì khiêu chiến, giả thua, chạy trốn. Hoằng Tháo đuổi theo, một lát sau, thuỷ triều xuống, các chiến thuyền của Tháo bị mắc cọc, không trở về được, khiến cho quân bị tan rã và chết đuối. Khi ấy, Nghiêm (tên của vua Nam Hán - người dẫn) tới đồn trú ở cửa biển để cứu trợ, nhưng nghe nói Tháo bị thất trận, bèn trở về”. (Lê Tắc, An Nam chí lược, thế kỉ XIV - bản dịch tiếng Việt) Hoàn thành các câu hỏi dưới đây sẽ giúp em xác minh tính chính xác về những gì đã xảy ra trong trận Bạch Đằng năm 938. Yêu cầu số 1. Điểm gì khác nhau trong nội dung hai văn bản? Yêu cầu số 2. Những thông tin gì mô tả trận đánh mà hai tư liệu đều giống nhau? Yêu cầu số 3. Em hãy viết ra 5 câu mà em có ấn tượng nhất, rút từ hai tư liệu đó để mô tả về trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938.