100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm nâng cao (P5)

  • 16212 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Phương trình chuyển động của một vật trên một đường thẳng có dạng : s = t2 + 10t (m, s). Thông tin nào sau đây là không đúng ?

Xem đáp án

Chọn D

Phương trình chuyển động của một vật trên một đường thẳng có dạng (ảnh 1)


Câu 3:

Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox với phương trình x = 5 + 6t - 0,2t(m; s). Tọa độ và vận tốc tức thời của chất điểm lúc t = 2s là

Xem đáp án

Chọn C

Phương trình chuyển động của vật là:

x = x0 + v0t + 0,5at2 = 5 + 6t – 0,2t2

→ v0 = 6 m/s; a = -0,4 m/s2

Phương trình vận tốc của vật là v = v0 + at = 6 – 0,4t

Tại thời điểm t = 2 s thì x = 5 + 6.2 – 0,2.22 = 16,2 m

v = 6 – 0,4.2 = 5,2 m/s


4

Đánh giá trung bình

67%

0%

33%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hạnh Phùng

P

1 năm trước

Phan lInh

T

6 tháng trước

Tống Huy Hiệu

okela

Bình luận


Bình luận