100 câu trắc nghiệm Động lực học chất điểm cơ bản (P2)

  • 22924 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 12N, 20N, 16N. Nếu bỏ lực 20N thì hợp lực của hai lực còn lại có độ lớn bằng bao nhiêu ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Chất điểm đứng yên khi hợp lực tác dụng lên nó bằng 0. Vậy hợp lực của hai lực 12 N và 16 N cân bằng với lực thứ ba là 20 N.

=> Hợp lực của hai lực 12 N và 16 N có độ lớn là 20 N.


Câu 2:

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 4N, 5N và 6N. Nếu bỏ đi lực 6N thì hợp lực của hai lực còn lại bằng bao nhiêu ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Chất điểm đứng yên khi hợp lực tác dụng lên nó bằng 0. Vậy hợp lực của hai lực 4 N và 5 N cân bằng với lực thứ ba là 6 N.

=> Hợp lực của hai lực 4 N và 5 N có độ lớn là 6 N.


Câu 3:

Lực có độ lớn 30N có thể là hợp lực của hai lực nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Gọi F1 và F2 là hai lực thành phần của lực F = 30 N. Điều kiện của F1 và F2 là:

Lực có độ lớn 30N có thể là hợp lực của hai lực nào? 12N, 12N (ảnh 1)


Câu 4:

Lực 10N là hợp lực của cặp lực nào dưới đây? Cho biệt góc giữa cặp lực đó?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Áp dụng tính chất hợp lực:

Lực 10N là hợp lực của cặp lực nào dưới đây? Cho biệt góc giữa cặp lực đó (ảnh 1)

=> Trong các đáp án trên chỉ có đáp án B thỏa mãn điều kiện.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Văn Cơ Lê

Bình luận


Bình luận