320 câu Lý thuyết Polime và vật liệu polime có giải chi tiết (P10)

  • 13959 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen), có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với dung dịch NaOH. Số lượng đồng phân thoả mãn tính chất trên là

Xem đáp án

Đáp án B

Định hướng tư duy giải

Các chất thỏa mãn là : C6H5-CH(OH)-CH3 và C6H5-CH2-CH2OH.

Chú ý thêm:  Để xác định nhanh số đồng phân cần nhớ quy tắc 1 – 2 – 4 – 8

Với -CH3, -C2H5 có 1 đồng phân.

Với –C3H7 có 2 đồng phân.

Với –C4H9 có 4 đồng phân.

Với –C5H11 có 8 đồng phân


Câu 2:

Loại vật liệu polime nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?

Xem đáp án

Đáp án D

Định hướng tư duy giải

PVC điều chế từ CH2=CHCl

Cao su buna điều chế từ CH2=CH-CH=CH2

Tơ visco điều chế từ xenlulozơ

Tơ nilon-6,6 điều chế từ H2N(CH2)6NH6 và HOOC-(CH2)4-COOH


Câu 3:

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Linh Ryes

1 năm trước

Nguyễn Thu

1 năm trước

Tiến Trịnh

Bình luận


Bình luận