320 câu Lý thuyết Polime và vật liệu polime có giải chi tiết (P3)

  • 13954 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nhận xét nào sau đây đúng ?

Xem đáp án

Đáp án C

Phân tích các nhận xét:

+)Đa số các polime không tan trong các dung môi thông thường

+) Đa số các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định

+) Vd như Poli(metyl metacrylat) hoặc nilon 6-6 bị thủy phân trong mt kiềm hoặc axit.

+) Các polime không bay hơi.


Câu 2:

Khi phân tích polistiren ta được monome nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

C6H5−CH=CH2


Câu 3:

Polime của loại vật liệu nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?

Xem đáp án

Chọn B: (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n.


Câu 4:

Trong các polime sau: xenlulozơ, nhựa phenol-fomanđehit, xenlulozơ nitrat, mủ sao su. Polime tổng hợp là:

Xem đáp án

Xenlulozơ và mủ cao su là polime thiên nhiên; xenlulozơ nitrat là polime nhân tạo; nhựa phenol-fomanđehit là polime tổng hợp

Chọn D.


Câu 5:

Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ Axetat, tơ capron, tơ enang, tơ nilon-6,6 thì tơ nhân tạo là

Xem đáp án

Chọn C: 2 tơ này chế tạo từ xenlulozơ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Linh Ryes

1 năm trước

Nguyễn Thu

1 năm trước

Tiến Trịnh

Bình luận


Bình luận