50 câu trắc nghiệm Chất khí nâng cao

  • 2942 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 180 phút

Câu 1:

Lượng chất (số mol) chứa trong 924g khí CO2 và số phân tử chứa trong 0,45kg nước lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Phân tử gam của CO2 là 44 gam

→ Lượng chất chứa trong 924g khí CO2

Lượng chất chứa trong 450g nước: 

Số phân tử chứa trong 450g nước:  phân tử


Câu 2:

Tỉ số khối lượng phân tử nước và khối lượng nguyên tử cacbon 12

Xem đáp án

Đáp án: C

Ta biết khối lượng phân tử: 


Câu 3:

Tính số phân tử chứa trong 1,2kg không khí nếu coi không khí có 22% là oxi và 78% là khí nito. Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Đáp án: D

Khối lượng ôxi trong 1,2kg không khí: 

Khối lượng nitơ trong 1,2kg không khí: 

Số phân tử ôxi: 

Số phân tử nitơ: 

Suy ra số phân tử trong 1,2kg không khí:  phân tử


Câu 4:

Ở điều kiện tiêu chuẩn 22,4 lít chứa 6,02.1023 phân tử oxi. Coi các phân tử oxi như những quả cầu bán kính 10-10m. Thể tích riêng của các phân tử oxi nhỏ hơn bao nhiêu lần thể tích bình chứa khí?

Xem đáp án

Đáp án: C

Thể tích của một phân tử khí ôxi là 43πr3

Thể tích của 6,02.1023 phân tử khí oxi: 

Thể tích của bình chứa 

Vậy thể tích của các phân tử khí ôxi nhỏ chỉ bằng 1,126.10-4 lần thể tích của bình chứa

Tức là thể tích riêng của các phân tử oxi nhỏ hơn thể tích bình chứa khí 8883 lần


Câu 5:

Một bình kín chứa N = 3,01.1023 phân tử khí heli. Biết nhiệt độ khí là 00C và áp suất khí trong bình là 1atm (1,013.105Pa). Hỏi thể tích của bình là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án: A

Trong điều kiện nhiệt độ và áp suất như trên (đktc), thể tích của 1 mol He là V0 = 22,1 lít. Vì lượng khí He trong bình chỉ là N/NA = 0,5 mol nên thể tích của bình là: 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận