Giải toán 6 Bài 6: So sánh phân số

  • 907 lượt xem

  • 19 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 5:

So sánh các phân số:

-1112 và 17-18

Xem đáp án »

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

Quy đồng hai phân số

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

12 = 22.3; 18 = 2.32.

Mẫu số chung là BCNN(12; 18) = 22.32 = 36.

Quy đồng mẫu số:

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

So sánh :

Vì -33 > -34 nên Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6


Câu 6:

So sánh các phân số:

-1421 và -60-72

Xem đáp án »

Ta có:

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

Quy đồng hai phân số Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

Mẫu số chung là BCNN(3; 6) = 6.

Quy đồng mẫu số

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

So sánh : Vì -4 < 5 nên Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6


Câu 8:

Điền số thích hợp vào ô trống:

-1113<...13<...13<...13<-713

Xem đáp án »

Ta có -11 < -10 < -9 < -8 < -7, nên các số cần điền là:

Giải bài 37 trang 23 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Câu 10:

Thời gian nào dài hơn 23h hay 34h ?

Xem đáp án »

Gợi ý: quy đồng mẫu rồi so sánh.

 

 


Câu 14:

Lớp 6B có 4/5 số học sinh thích bóng bàn, 7/10 số học sinh thích bóng chuyền, 23/25 số học sinh thích bóng đá. Môn bóng nào được nhiều bạn lớp 6B yêu thích nhất?

Xem đáp án »

Gợi ý: quy đồng mẫu rồi so sánh.

MSC = BSCNN(5, 10, 25) = 50. Thừa số phụ theo thứ tự là 10, 5, 2.

Giải bài 39 trang 24 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy môn bóng đá được nhiều bạn lớp 6B thích nhất.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận