Bài tập: Ba điểm thẳng hàng

  • 689 lượt xem

  • 21 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Dùng thước thẳng kiểm tra xem ba điểm sau có thẳng hàng hay không?

Xem đáp án »

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

b) Ba điểm M, N, P không thẳng hàng.

c) Ba điểm X, Y, Z không thẳng hàng.


Câu 2:

Dùng thước thẳng kiểm tra xem ba điểm sau có thẳng hàng hay không?

Xem đáp án »

a) Ba điểm X, Y, Z không thẳng hàng

b) Ba điểm H, Y, J thẳng hàng


Câu 3:

Dựa vào Hình 10 và gọi tên: Tất cả bộ ba điểm thẳng hàng

Xem đáp án »

Có tất cả bốn bộ ba điểm thẳng hàng:

A, D, C;      A, E, B;     

D, E, F;       F, B, C


Câu 4:

Dựa vào Hình 10 và gọi tên: Tất cả bộ ba điểm thẳng hàng

Xem đáp án »

Có tất cả bốn bộ ba điểm thẳng hàng:

A, D, C;      A, E, B;     

D, E, F;       F, B, C


Câu 5:

Dựa vào Hình 10 và gọi tên: Bốn bộ ba điểm không thẳng hàng.

Xem đáp án »

Bốn bộ ba điểm không thẳng hàng:

A, D, B;     F, B, D; 

A, E, D;      A, E, C.


Câu 6:

Dựa vào Hình 11 và gọi tên: Tất cả bộ ba điểm thẳng hàng.

Xem đáp án »

Tất cả bộ ba điểm thẳng hàng: 

N, G, M

M, K, Q

G, H, K

M, P, Q

M, H, P


Câu 8:

Hãy vẽ sơ đổ trồng 7 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 3 cây

Xem đáp án »

Ta coi mỗi cây là một điểm, vậy ta có sơ đồ trồng cây như sau:


Câu 17:

Dựa vào Hình 14 và gọi tên:

Bốn bộ ba điểm không thẳng hàng.

Xem đáp án »

Tất cả bộ ba điểm không thẳng hàng:

A, E, B

B, C, D

D, B, F

B, C, A


Câu 18:

Dựa vào Hình 14 và gọi tên:

Tất cả bộ ba điểm thẳng hàng

Xem đáp án »

Tất cả bộ ba điểm thẳng hàng:

A, C, D

A, E, F

C, B, F

A, C, D

D, B, E


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận