Bài tập: Biểu đồ phần trăm

  • 617 lượt xem

  • 7 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 4:

Dân số của ba miền Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ năm 1993 được cho ở bảng dưới đây:

Xem đáp án »

a) Dân số Bắc Bộ chiếm 38,028%. Dân số Trung Bộ chiếm 28,169%. Dân số Nam Bộ chiếm 33,803%.

b) Học sinh tự vẽ biểu đổ.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận