Bài tập: Bội và ước của một số nguyên

  • 660 lượt xem

  • 14 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 2:

Tìm tất cả các ước của: -6; 9; 12; -7; -196

Xem đáp án »

Các ước của -6 Là {-6;-3;-2;-l; l; 2; 3; 6}; phương pháp tương tự đối với các số còn lại.


Câu 8:

Tìm năm bội của: 7; -7

Xem đáp án »

Năm bội của 7 là {7; 14; 21; 28; 35}; năm bội của -7 là {-7;-14;-21;-28;-35).


Câu 9:

Tìm tất cả các ước của: -5; 10; 11;-9;-40

Xem đáp án »

Tất cả các ước của 5 bao gồm {- 5; -1; 1; 5}. Sử dụng phương pháp tương tự để tìm các ước của các số còn lại


Câu 10:

Các số sau có bao nhiêu ước:

a) 66;

b) -126

Xem đáp án »

a) 8 ước.                b) 12 ước


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận