Bài tập: Ghi số tự nhiên

  • 854 lượt xem

  • 53 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 23:

Tìm số số hạng của dãy số: 11; 14; 17...; 62; 65.

Xem đáp án »

Hướng dẫn 

Ta có: (65 -11): 3 +1 = 19. Vậy dãy số có 19 số.


Câu 24:

Tính số các số tự nhiên lẻ có ba chữ số.

Xem đáp án »

Hướng dẫn

Các số tự nhiên lẻ có ba chữ số là: 101; 103; 105; ...;997; 999.

Ta có: (999 -101): 2 +1 = 450. Vậy có 450 Số lẻ có ba chữ số.


Câu 26:

Tính số các số tự nhiên chẵn có ba chữ số.

Xem đáp án »

Hướng dẫn

Các số tự nhiên chẵn có ba chữ số: 100; 102; 104; ...; 998

Số phần tử của dãy trên là: (998 - 100):2+1=450

Vậy có 450 số.


Câu 27:

Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang (bắt đầu từ trang 1) của một cuốn sách có 256 trang

Xem đáp án »

Hướng dẫn

Ta chia các số trang của cuốn sách thành các nhóm sau:

Nhóm các số có một chữ số (từ trang 1 đến trang 9): số chữ số cần dùng là 9. Tương tự, ta có:

Nhóm các số có hai chữ số (từ trang 10 đến trang 99) cần dùng 90.2 = 180 chữ số.

Nhóm các số có ba chữ số (từ trang 100 đến trang 256) cần dùng 157.3 = 471 chữ số.

Từ đó, ta có đáp số bài toán là 9 +180+471 = 660 chữ số. 


Câu 28:

Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang (bắt đầu từ trang 1) của một cuốn sách có 186 trang?

Xem đáp án »

Hướng dẫn

Ta chia các số trang của cuốn sách thành các nhóm sau:

Nhóm các số có một chữ số (từ trang 1 đến trang 9): số chữ số cần dùng là 9. Tương tự, ta có:

Nhóm các số có hai chữ số (từ trang 10 đến trang 99) cần dùng 90.2 = 180 chữ số.

Nhóm các số có ba chữ số (từ trang 100 đến trang 186) cần dùng 87.3 = 261 chữ số.

Từ đó, ta có đáp số bài toán là 9 +180+261 = 450 chữ số. 

Đáp số: 450. 


Câu 47:

Tìm số hạng của dãy số: 100; 103; 106…; 226; 229.

Xem đáp án »

Hướng dẫn

Số các số hạng trong dãy là: (229-100):3+1=44 số

Vậy có 44 số.


Câu 48:

Tính số các số tự nhiên chẵn có hai chữ số.

Xem đáp án »

Hướng dẫn

Tập các số chẵn có hai chữ số là: 10;12;14;...;98

Số các số hạng là: (98-10):2+1=45 số

Vậy có 45 số. 


Câu 49:

Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang (bắt đầu từ trang 1) của một cuốn sách có 350 trang?

Xem đáp án »

Hướng dẫn

Ta chia các số trang của cuốn sách thành các nhóm sau:

Nhóm các số có một chữ số (từ trang 1 đến trang 9): số chữ số cần dùng là 9. Tương tự, ta có:

Nhóm các số có hai chữ số (từ trang 10 đến trang 99) cần dùng 90.2 = 180 chữ số.

Nhóm các số có ba chữ số (từ trang 100 đến trang 350) cần dùng 251.3 = 753 chữ số.

Từ đó, ta có đáp số bài toán là 9 +180+753 = 942 chữ số. 

Đáp số : 942.


Câu 53:

Tính số trang của một cuốn sách biết rằng để đánh số trang của cuốn sách đó (bắt đầu từ trang 1) cần dùng đúng 861 chữ số

Xem đáp án »

Hướng dẫn

Ta dễ thấy để đánh các số trang từ 1, đến 99 cần số chữ số là 9 + 180 = 189 < 861.

Do đó, cuốn sách có nhiều hơn 99 trang.

Mặt khác, để đánh tất cả số trang có ba chữ số (từ trang 100 đến trang 999) cần số chữ số là  900.3 = 2700 > 861. Vậy số trang của cuốn sách là số có ba chữ số.

Số trang có ba chữ số là: (861 - 189): 3 = 224 trang.

Vậy số trang của cuốn sách là: 99 + 224 = 323 trang. 


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận