Bài tập: Nhân hai số nguyên khác dấu

  • 732 lượt xem

  • 12 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 12:

Tìm các số nguyên x, y sao cho:

a) x . y = - 5;

b) x . y = - 5 và x > y;

c) ( x + l) ( y - 2) = - 5

Xem đáp án »

Viết số -5 thành tích của hai số nguyên theo tất cả các cách, ta có: -5 = l.(-5)=(-5).l = (-l).5 = 5.(-l).

Từ đó ta tìm được x,y thỏa mãn điều kiện đề bài.

a) Các cặp số (x ; y) tìm được là: (1;-5),(-5; 1), (-1;5),(5; -1)

b) Dựa vào câu a và kết hợp điều kiện x > y, ta tìm được các cặp số (x;y) sau: (5;-l),(l;-5).

c) Làm tương tự câu a, ta tìm được x + 1 và y - 2. Từ đó suy ra (x;y) là (0;-3), (-6; 3), (-2; 7), (4; 1)


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận