Bài tập: Phép chia phân số

  • 716 lượt xem

  • 31 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm số nghịch đảo của: 13;7;4;32;117

Xem đáp án »

Các số nghịch đảo lần lượt là: 3; 17;14;23;711


Câu 2:

Tìm số nghịch đảo của: 

a)32+14;b)1314;c)12.79;

Xem đáp án »

Thực hiện phép tính thu được

a) 74, từ đó tìm được số nghịch đảo là 47

b) 112 từ đó tìm đươc số nghịch đảo là 12.

c) 718từ đó tìm đươc số nghịch đảo là 187


Câu 6:

Tính:

a)56:27b)47:13;c)10:23d)35:(5)

Xem đáp án »

Thực hiện nhân nghịch đảo ta được 56.72=3512

b)127c)15d)325


Câu 8:

Tính:

a)415:2;b)24:67;c)932:316;

Xem đáp án »

a) Thực hiện nhân nghịch đảo ta được 415.12=215

b) – 28                  c) 32


Câu 11:

Tìm x, biết:

a)23.x=27b)x.35=25;

c)x:813=137d)32:x=74

Xem đáp án »

a) Ta biến đổi về x =27:23

Thực hiện phép chia thu được x = 37

b)x=23.c)x=87.d)x=67.


Câu 17:

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h hết 54 giờ. Sau đó ô tô đi từ B đến A với vận tốc 50 km/h. Tính thời gian cả đi và về của ô tô.

Xem đáp án »

Quãng đường AB bằng 40. 54= 50(km),

Thời gian ô tô đi từ B đến A là 50 : 5 = 1 (giờ).

Vậy thời gian cả đi và về của ô tô là 54 +1 = 94 giờ


Câu 19:

Tính giá trị của biểu thức:

a)35:12.35;b)45+35:378;c)34:23:35d)512.2115:14

Xem đáp án »

a)35:12.35=35:310=35.103=2

b)45+35:378=45+1578=178=18c)34:23:35=18:35=18.53=158d)512.2115:14=712.4=73


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận