Bài tập: Quy tắc chuyển vế

  • 659 lượt xem

  • 11 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 2:

Tìm số nguyên x biết rằng tổng của ba số: 5, -3 và x bằng 7

Xem đáp án »

Do tổng của ba số đã cho là 7 nên ta có: 5 + (-3) + x = 7. Từ đó tìm được x = 5


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận