Bài tập: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

  • 777 lượt xem

  • 30 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 3:

Tìm:

a) 123của 8,1                             

b) 135của – 4,5

c) 75% của 125                         

d) 138 của 2111

Xem đáp án »

a) Áp dụng công thức ta có 123.8,1 = 53.8,1 = 13.5

b) -7,2                  c) 1 120.                d) 238


Câu 5:

Hãy so sánh 24% của 25 và 25% của 24. Dựa vào nhận xét đó hãy tính nhanh:

a) 72% của 25;

b) 46% của 50.

Xem đáp án »

Vì 24% .25 = 25% . 24 = 6,

Nhận xét: muốn tính 24% của 25 ta chỉ cấn tính 25% của 24. Mà 25% = 14 nên ta thực hiện 24 chia 4.

Chú ý: 25% = 14; 50% = 12; 20 % =15

a) Ta tính 25% của 72 bằng cách lấy 72 chia 4 được 18.

b) Tính 50% của 46 được 23.


Câu 12:

Biểu thị các số đo thời gian sau bằng giờ và phút:

a) 0,5h;     

b) 3,75h;

 c) 3,6h;  

d) 2,4h.

 

 

Xem đáp án »

a)0h30ph.           

b) 3h45ph.             

c) 3h36ph.         

d) 2h24ph


Câu 25:

Tính nhanh:

a) 480% của 25

b) 46% của 20

 c) 21,8 % của 50

d) 460% của 12,5

Xem đáp án »

a) 96                     b) 9,2                   

c) 10,9                  d) 57,5


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận