Bài tập toán 6 : Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

  • 757 lượt xem

  • 49 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 5:

Viết các phân số sau dưói dạng số thập phân

a) 816

b) 3325

Xem đáp án »

a) Thực hiện rút gọn 816=12, sau đó quy đồng 12=510

Từ đó ta có 816= 0,5

b) 3325=1,32


Câu 12:

Thực hiện phép tính sau bằng hai cách 

a) 837+617

b) 1529719

Xem đáp án »

a) Cách 1: 837+617=592+437=1027

Cách 2: 837+617=(8+6)+37+17=14+47=1027

b) Cách 1: 1529719=1379649=739

Cách 2: 1529719=(157)+2919=8+19=739


Câu 18:

Thực hiện các phép tính sau:

a) 678.2149

b) 178:414

Xem đáp án »

a) 678.2149=558.329=2209

b) 178:414=158:174=1534


Câu 19:

Thực hiện các phép tính sau:

a) 429.512

b) 289:413

Xem đáp án »

a) 429.512=389.112=2099

b) 289:413=269:133=2639


Câu 20:

Thực hiện các phép tính sau:

a) 365.2

b) 547:2

Xem đáp án »

a) 365.2=3+65.2=3.2+65.2=6+125=425

b) 547:2=5+47:2=52+27=3914


Câu 22:

Thực hiện các phép tính sau bằng cách đổi về phân số:

a) 0,875. (-3,4);

b) (-0,6).( -2,5).

Xem đáp án »

a0,875 . ( -3,4) =78.175=11940=  2,975

b) (-0,6) .(-2,5) =35.52=32=  1,5


Câu 23:

Thực hiện các phép tính sau:

a) (15, 37 – 12, 37) . 0,12

b) 6512:234+1114.1315

Xem đáp án »

a) (15, 37 – 12, 37) . 0,12 = 3. 0,12 = 0,36

b) 6512:234+1114.1315=7712:114+454.215=7733+32=236


Câu 24:

Thực hiện các phép tính sau:

a) 516:0,1252140,6.1011

b) 1,4.151945+23:215

Xem đáp án »

a) 56:0,1252140,6.1011=56:189435.1011=15511

b) 1,4.151945+23:215=75.15192215:115=211923=2557


Câu 25:

Thực hiện các phép tính sau:

a) (1,2).324+0,41415:123

b) 11315.0,751120+25%

Xem đáp án »

a) (1,2).324+0,41415:123=65.324+251915:53=37100

b) 11315.0,751120+25%=2815.341120+14=35


Câu 27:

Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất:

a) 58.29+58.79+113.58

b) 857+3,15+127+4,35

Xem đáp án »

a) 58.29+58.79+113.58=5829+79+43=3524

b) 857+3,15+127+4,35=857+127+(3,15+4,35)=14,5


Câu 40:

Thực hiện các phép tính sau bằng hai cách:

a) 837+617

b) 958+1178

Xem đáp án »

a. Cách 1: 837+617=597+437=1027=1447

Cách 2: 837+617=8+6+37+17=14+47=1447

b. Cách 1: 958+1178=778+958=1728=2148=2112

Cách 2: 958+1178=9+11+58+78=20+128=20+1+48=2112


Câu 41:

Thực hiện các phép tính sau bằng hai cách:

a) 1212+538

b) 2812+253 

Xem đáp án »

a. Cách 1: 1212+538=252+438=1008+438=1438=1778

Cách 2: 1212+538=1248+538=1778

b. Cách 1: 2812+253=572+113=1716+226=1936=3216

Cách 2: 2812+253=2836+2106=30136=3216


Câu 43:

Thực hiện các phép tính sau:

a) 678.2149

b) 178:414

Xem đáp án »

a) 678.2149=558.329=2209

b) 178:414=158:174=1534


Câu 46:

Thực hiện các phép tính sau:

a) 15,3512,37.0,12

b) 6512:234+1114.1315

Xem đáp án »

a) 15,3512,37.0,12=3.0,12=0,36

b) 6512:234+1114.1315=7712:114+454.215=7733+32=236


Câu 47:

Thực hiện các phép tính sau:

a) 516:0,1252140,6.1011

b) 11315.0,751120+25%  

Xem đáp án »

a) 516:0,1252140,6.1011=516:189435.1011=15511

b) 11315.0,751120+25%=2815.341120+14=35


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận